Beste Klant,

Wij van Kr8samen zijn verheugd om te zien dat je gebruik gaat maken van onze diensten. We raden je aan om eerst de Algemene Voorwaarden goed door te lezen.
Een afspraak of afspraken maken, betekent dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, of dit nu benoemd is of niet.

Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
● Kr8samen: Kr8samen die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
● Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
● Diensten: alle door Kr8samen aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder advies, training, coaching en andere vormen van begeleiding,
alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
● Cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coachings- of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Kr8samen diensten aanbiedt of levert.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen;
2. Niet alleen Kr8samen maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken,
kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Kr8samen uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes
1. De door Kr8samen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
Kr8samen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Kr8samen beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de Kr8samen gesloten overeenkomsten leiden voor Kr8samen tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kr8samen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kr8samen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kr8samen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kr8samen zijn verstrekt, heeft Kr8samen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4.Kr8samen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kr8samen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractsduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vooraf is overeengekomen;
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dit heeft voor géén der partijen consequenties. Kr8samen kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor wat voor schade dan ook, voortvloeiend uit eenzijdige opzegging van de overeenkomst. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is,
dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. Bij alle andere overeenkomsten geldt een termijn van 2 weken.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Kr8samen zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Kr8samen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Kr8samen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van
dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Kr8samen ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Kr8samen houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-,model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Kr8samen behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen vooraf te geschieden, op een door Kr8samen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet vooraf heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.
In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Kr8samen gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld;
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente. Dit is van toepassing op
de verschuldigde bedragen die met toestemming van Kr8samen gedeeltelijk op een nader benoemde datum dan voorafgaande aan de opdracht zullen worden voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Kr8samen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Kr8samen onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die
het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van Kr8samen meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Kr8samen voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen;
7. Indien opdrachtgever een bij elkaar horende drie-eenheid van afspraken heeft afgesproken met de Kr8samen, wordt indien vooraf geannuleerd de helft van het bedrag gerestitueerd. Indien opdrachtgever tussen de eerste en tweede afspraak stopt, wordt de helft van het bedrag ter waarde van de nog te komen afspraken vergoed. Indien opdrachtgever stopt tussen de tweede en derde afspraak, wordt er op generlei wijze nog een bedrag gerestitueerd. Afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en Kr8samen verzet en / of afgezegd later dan 24 uur voorafgaande aan de sessie worden volledig in rekening gebracht, tenzij er aantoonbaar sprake is van overmacht.

Artikel 10. Incassokosten
Ingeval Kr8samen om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren,
is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder
zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Kr8samen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

Artikel 12. Inspanningsverplichting
Wij van Kr8samen houden van ijverige klanten en studenten. Opdrachtgevers dienen zich dan ook er vooraf van te gewissen dat de benodigde en aangegeven inspanning serieus en oprecht gevolg dient te krijgen en dat opdrachtgevers hun uiterste best doen bezig te zijn met het zowel tot zich nemen van de vrijgekomen informatie als het leren doorgronden, verwerken en toe te passen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem waar Kr8samen gevestigd is.
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en / of procesgang van klachtrecht
te volgen.

© Copyright 2018-2021   Kr8samen.nl